Expertní práce

 • Monitoring migrace zvěře na D1 (2012)
 • Tvorba odborných analýz pro mezinárodní projekt CEFRAME (2012)
 • Zpracování expertního posudku pro Poslaneckou sněmovnu ČR v oblasti OPŽP (2012)
 • Analýzy prioritních os pro nový OPŽP (2012)
 • Expertní práce při tvorbě metodik v oboru plánování v oblasti vod (2012)
 • Expertní posouzení lokality z hlediska vhodnosti revitalizace toku – Babice (2013)
 • Expertní posouzení lokalit z hlediska vhodnosti umístění protipovodňových opatření – Červený potok, Rakovnický potok (2013)
 • Právní poradenství při kácení dřevin – Frýdek Místek (2014)
 • Expertní hodnocení nabídek v rámci OPŽP (2013, 2014)
 • Expertní posouzení lokalit z hlediska vhodnosti umístění protipovodňových opatření – Loštice (2014)
 • Hodnocení vlivu ochranných sítí v ovocných sadech na krajinný ráz (2014)
 • Hodnocení vlivu stavby RD na krajinný ráz – Malá Skála (2014)
 • Hodnocení vlivu stavby RD na krajinný ráz - Mrklov - KRNAP (2015)
 • Hodnocení vlivu stavby RD na krajinný ráz - Pec pod Sněžkou - KRNAP (2015)
 • Hodnocení vlivu stavby stájí na krajinný ráz - Břehy u Přelouče (2015)
 • Hodnocení vlivu stavby malé farmy na krajinný ráz - Bedřichov - CHKO Jizerské Hory (2015)
 • Celoroční odběr vzorků vody z nejvýznamnějších rašelinišť KRNAP a CHKO Jizerské Hory (2015)
 • Expertní poradce v projektu "Strategie ochrany před povodněmi pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření pro celou ČR" (2015)
 • Analýza povodí a návrhy opatření na zvýšení retence vody v krajině v Jihomoravském kraji (2015)
 • Vypracování posudku k migraci zvířat v oblasti Praha - Jirny (2015)
 • Ekologizace plavebních cest v ČR (2016 - 2017)
 • Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016)